Rút tiền

Thông tin người chơi cung cấp

⦁   Số điện thoại đăng ký trò chơi.

⦁   Thời gian rút tiền.

⦁   Hình ảnh xác nhận giao dịch rút tiền thành công.